กรรมการนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

ประธานกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เทพ หิมะทองคำ

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ดร.ชุมพล พรประภา

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

คุณนวพร เรืองสกุล

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ

กรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์