วิจัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านวิจัย งานประชุมวิชาการ และ อื่นๆ

ทุนวิจัย/ผลงานตีพิมพ์

ประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการ
วารสารแนะนำ
สารสนเทศงานวิจัย

 • JCR/Impact Factors
 • H index, SJR, SNIP
 • การประเมินคุณภาพวารสาร
 • รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Beall’s List
 • คู่มือ Plagiarism
 • คู่มือ Citation Style
 • ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
 • คู่มือการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัย
 • สารสนเทศงานวิจัย / สู่ภาคเอกชน
 • ระบบบริหารงานวิจัยของประเทศไทย
 • ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญคณะศิลปศาสตร์
 • การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

Text box item sample content