ผลงานตีพิมพ์ (บทความวิจัย)

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2558

ประเภทวิจัย
ประเภทวิชาการ

  • มโนทัศน์เรื่องความศิวิไลซ์ในหนังสือนำเที่ยวกรุงเทพฯยุคแรกของไทย
  • แก้วจอมแก่น แก้วจอมซน:วรรณกรรมคำสอนเด็กร่วมสมัย