คณะกรรมการบริหารศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ที่ปรึกษา
2. อาจารย์วิกัล พงศ์พนิตานนท์ ที่ปรึกษา 
3.  นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม  ที่ปรึกษา 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล  ที่ปรึกษา 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 
6.  อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ  รองประธานกรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง  กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี  กรรมการ 
9.  อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี  กรรมการ 
10.  อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล  กรรมการ 
11.  อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล กรรมการ 
12.  อาจารย์วิภา งามฉันทกร  กรรมการ 
13. อาจารย์พรเทพ โตชยางกูร กรรมการ 
14.  อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์  กรรมการ 
15.  อาจารย์ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ  กรรมการ 
16.  อาจารย์ธนัช ปรียานนท์  กรรมการ 
17.  ดร.ภีมพสิษฐ์ เตชาราชันย์  กรรมการ 
18.  นางสาวประภาศรี ดำสอาด  กรรมการ 
19.  นางสาวอนัญญา ธรรมเกษร  กรรมการและเลขานุการ 
20.  นายสุรศักดิ์ สุโอสถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานการ 
แนะนำหนังสือใหม่

“สารานุกรมนาพระราชทานริมคลองมหาสวัสดิ์ในรัชกาลที่ ๔” หนังสือทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติเจ้านายผู้ถือครองที่นาพระราชมรดกริมคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น และพระราชทานพื้นที่สองฝั่งคลองนี้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์  <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

“ศาลายาฉายานิทรรศน์: ภาพเก่าเล่าเรื่องชาวอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ได้รวบรวมภาพถ่ายในอดีตตำบลศาลายา และพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอพุทธมณฑล เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในหลากหลายมิติ หลายหลากมุมมอง ผ่านภาพถ่ายในอดีต โดยแบ่งออกเป็น ๕ หมวด อันได้แก่ ภาพถ่ายบุคคลสำคัญ ภาพถ่ายวิถีชีวิต ภาพถ่ายประเพณี ภาพถ่ายสถานที่ และภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ  <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

“แม่โพสพสาลี เทวนารีต้นข้าว” หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับ “ข้าว” ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไปจากสังคมชาวนาไทย  <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

“นครปฐมในกระแสธารของความเปลี่ยนแปลง”<<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

วารสารเพลินพุทธมณฑล ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2560) ฉบับพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อราษฎรอำเภอพุทธมณฑล <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

วารสารออกใหม่

“เสือหมอน สอนสาน” หนังสือเผยแพร่หัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของชาวชุมชนสามพราน ลุ่มน้ำนครชัยศรี ซึ่งหนังสือดังกล่าวพัฒนาต่อยอดมาจากการศึกษาในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณากรรมไทยเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทำคู่มือหลักสูตรท้องถิ่นการทำเสื่อเตยและหมอนเตยขึ้น <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>