ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

ข่าว/กิจกรรมที่ผ่านมา
โครงการสยามเสวนา : นวัตกรรมในวัฒนธรรมกับสุขภาพและความงาม

ปาฐกถาปฐมฤกษ์หัวข้อ
“ความก้าวหน้าในนวัตกรรมยารักษาโรค สุขภาพ และความงาม”

แสดงปาฐกถาโดย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

<<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม>>

แนะนำหนังสือใหม่

จุลสารออนไลน์ฉบับพิเศษ “กับข้าวกับปลา กับยา” จัดทำขึ้นในโครงการเล่าขานตำนานศาลายาครั้งที่ ๑๔  โดยเป็นการรวมบทความให้ความรู้ที่นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับอาหาร  ผักผลไม้  การแพทย์ในบ้านเมืองเรา  และสมุนไพรไทย อันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย และความอุดมสมบุรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความรู้ทางด้านการแพทย์ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน  <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>> 

“สารานุกรมนาพระราชทานริมคลองมหาสวัสดิ์ในรัชกาลที่ ๔” หนังสือทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติเจ้านายผู้ถือครองที่นาพระราชมรดกริมคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น และพระราชทานพื้นที่สองฝั่งคลองนี้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์  <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

“ศาลายาฉายานิทรรศน์: ภาพเก่าเล่าเรื่องชาวอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ได้รวบรวมภาพถ่ายในอดีตตำบลศาลายา และพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอพุทธมณฑล เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในหลากหลายมิติ หลายหลากมุมมอง ผ่านภาพถ่ายในอดีต โดยแบ่งออกเป็น ๕ หมวด อันได้แก่ ภาพถ่ายบุคคลสำคัญ ภาพถ่ายวิถีชีวิต ภาพถ่ายประเพณี ภาพถ่ายสถานที่ และภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ  <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

“แม่โพสพสาลี เทวนารีต้นข้าว” หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับ “ข้าว” ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไปจากสังคมชาวนาไทย  <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

“นครปฐมในกระแสธารของความเปลี่ยนแปลง”<<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

วารสารเพลินพุทธมณฑล ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2560) ฉบับพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อราษฎรอำเภอพุทธมณฑล <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>

วารสารออกใหม่

“เสือหมอน สอนสาน” หนังสือเผยแพร่หัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของชาวชุมชนสามพราน ลุ่มน้ำนครชัยศรี ซึ่งหนังสือดังกล่าวพัฒนาต่อยอดมาจากการศึกษาในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณากรรมไทยเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทำคู่มือหลักสูตรท้องถิ่นการทำเสื่อเตยและหมอนเตยขึ้น <<คลิกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม>>