งานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

นายเดโชพล บุนนาค

รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ

dechophol.bun@mahidol.edu

โทร.i-36-1719

นางสาวณิชาภา ศรีลาจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

nichapa.pin@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1720

นางสาวฐิติวรดา วัฒนากร

นักวิชาการเงินและบัญชี

thitiworada.wat@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1717

นางสาวณัฏฐา บัวหลั่น

 นักวิชาการเงินและบัญชี

nattha.bua@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1746

 

นางประภา จินดาวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

prapha.nga@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1718