ศูนย์การเรียนรู้ภาษา(LLC)

Tag

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาอังกฤษ (English Language Clinic) เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และสำนวน หรือการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
Read More
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ“เปิดโลกภาษาอังกฤษออนไลน์กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนา เกิดความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Conversation Club (ครั้งที่ 1: กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการจิบชาแบบชาวตะวันตก) เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเจ้าของภาษาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมตะวันตก
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านวิธีการประกอบอาหาร (Cooking Demonstration) เมนูที่นำเสนอ คือ มากิซูชิ หรือ ข้าวห่อสาหร่ายมีไส้หรือท็อปปิ้งหลากหลาย เช่น เท็กกะมากิ (Tekka Maki) หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาทูน่าหมักโชยุและมิริน (น้ำส้มหมักของญี่ปุ่น) ทูน่ามาโย (Tsunamayo) หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้หรือท็อปปิ้งเป็นปลาทูน่ากับมายองเนส และมากิซูชิไส้รวม ประกอบด้วย ไข่หวาน แตงกว่า ทูน่า ปูอัด และมายองเนสรสวาซาบิ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย
Read More
อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ภาษาได้ร่วมกันจัดโครงการ LLC International Day ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์” Writing for Publication in Applied Linguistics and TESOL เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Betsy Gilliland, Ph.D., Department of Second Language Studies, University of Hawai’i at Manoa. เป็นวิทยากรบรรยาย
Read More