โครงการ TICForum

Tag

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “เจาะลึกซับไตเติ้ล เพื่อคอบันเทิงนิวนอร์มัล” บรรยายโดยอาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ และ อาจารย์ อรภาริน อ่อนกอ จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์
Read More
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ จงจิต อรรถยุกติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนด้านการล่าม เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย 2 สมัยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคและประสบการณ์ล่ามประชุม แนวโน้มการล่ามประชุมในประเทศไทยและความสำคัญของมาตรฐานการล่ามต่อการศึกษาด้านการล่ามที่จะต่อยอดไปยังอาชีพล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More
โครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “ธุรกิจคอนเทนต์กับบทบาทนักแปล-นักพากย์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ Mini Theater มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
โครงการ TIC FORUM ครั้งที่ 1/2560 “มาตรฐานนักแปลและแนวโน้มวงการแปลในศตวรรษที่ 21” ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 1/2560 หัวข้อ“มาตรฐานนักแปลและแนวโน้มวงการแปลในศตวรรษที่ 21” บรรยายโดย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยวิทยากร คุณผ่องศรี ลือพร้อมชัย และ คุณสมาพร แลคโซ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 3/2559 หัวข้อ “การแปลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ไทย-จีน)”(历史文化旅游泰-汉翻译策略)บรรยายโดย ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารจีนไทยสองภาษารายเดือน จัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 2/2559 หัวข้อ “งานแปลกฎหมาย ควรรู้อะไร” บรรยายโดยดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “พร้อมหรือไม่ที่จะเป็นล่ามพูดพร้อม” บรรยายโดยพลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
Read More
คุณเพ็ญศรี เคียงศิริ นักเขียนนวนิยาย นามปากกา “นราวดี” ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ ”การแปลนวนิยายไทยสู่สากล” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จัดโดยศูนย์การแปลและการล่ามร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
1 2