2562

Tag

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1 ในโครงการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการของกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COCHEM) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนงาน
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในงาน The Symposium of International Languages and Knowledge 2019 ณ Rajamangala University of Technology Srivijaya
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี รัตนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Read More
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิด หิรัญศุภโชติ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ นางสาวณัฐพร นามวงษ์ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Win Speexx Travel Award 2019
Read More