สมัครสอบนักแปล

ประกาศรับสมัครสอบนักแปล

ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนาม องค์กรรับรองสมรรถนะนักแปลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปลระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ นักแปลชั้น 4 (อังกฤษเป็นไทย) โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สอบ
1. ผู้มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำจบปริญญาตรี
1.1 ทุกสาขาวิชา
1.2 ผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล
2. กรณีที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรี
2.1 ต้องมีประสบการณ์ด้านการแปลทั่วไปอย่างน้อย 3 ปี หรือผลงานแปลอย่างน้อย 625,000 คำ หรือเท่ากับหนังสือ 5 เล่ม เล่มละ250 หน้า
2.2 ผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล

ช่องทางการสมัคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯ จาก la.mahidol.ac.th/th/ticla/test-application และส่งหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามที่อยู่ข้างล่าง

หลักฐานการสมัคร

ส่งเอกสารเป็น pdf file พร้อมส่งมาที่ cb.ticla2020@gmail.com หัวเรื่อง เอกสารสมัครสอบของ (ชื่อผู้สมัคร) และนำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสอบ

 1. แบบฟอร์มการสมัครสอบ/ แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องเพื่อการสมัครสอบนักแปล 1 ชุด
 3. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 4. ประวัติการทำงานปัจจุบัน (resume) 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้องเพื่อการสมัครสอบนักแปล 1 ชุด
 6. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบปริญญา และ transcript ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดก็ได้ และปริญญาโทหรือสูงกว่า (ถ้ามี)
 7. สำเนาประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการผ่านการอบรมด้านการแปล รวมแล้วอย่างน้อย 30 ชั่วโมง
 • ไม่นับรายวิชาในระดับปริญญาตรี ในกรณีปริญญาโทหรือสูงกว่า ผู้ที่กำลังเรียนหรือสำเร็จแล้วแสดงหลักฐานผ่านรายวิชาการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง
  • คอร์สอบรมมีเนื้อหาเป็นไปตามกำหนดของมาตรฐานอาชีพนักแปล สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์(สคช)
  • ไม่นับชั่วโมงอบรมด้านเทคโนโลยี/เครื่องมือช่วยแปล การเข้าฟังเสวนา สัมมนา บรรยายที่จัดโดยภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันต่างๆ
 • ถ้าประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองคอร์สอบรมไม่ระบุจำนวนชั่วโมง ให้ส่งกำหนดการอบรม/รายละเอียดที่ระบุจำนวนชั่วโมงชัดเจน
 • กรณีไม่มีหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์การแปล ต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การแปลอย่างน้อย 3 ปีและหลักฐานผ่านการอบรมอย่างน้อย 30 ชั่วโมงหรือ ประสบการณ์การแปลอย่างน้อย 3 ปีและผลงานแปลจำนวนอย่างน้อย 625,000 คำ (เท่ากับหนังสือ 5 เล่ม เล่มละ250 หน้า) เช่น สำเนาหน้าปกหนังสือ/ผลงานแปลหน้าที่ระบุชื่อของผู้สมัครสอบ

– หากงานแปลเป็นงานที่เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยตัวอย่างงานแปลได้ต้องให้ผู้จ้างเขียนหนังสือรับรองการแปล พร้อมระบุ จำนวนคำที่แปล

– หากงานแปลเป็นงานที่แปลหลายคน ให้ส่งหลักฐานเรื่อง/หัวข้อที่มีชื่อผู้แปล หรือหนังสือรับรองการแปลจากผู้ร่วมแปลหรือผู้จ้างพร้อมระบุจำนวนคำที่แปล โดยส่งตัวอย่างงานแปลมา 1-2 หน้าพร้อมต้นฉบับ

กำหนดการรับสมัคร

เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์การแปลและการล่าม อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999  ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Website:

          https://la.mahidol.ac.th/th/test-application/

ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงานองค์กร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ พลเดช 

ประธานศูนย์การแปลและการล่าม  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (TICLA)  

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณสุภิดา สมานมิตร  

โทร. 02-4414401-8 ต่อ 1733

E-mail: cb.ticla2020@gmail.com