สมัครสอบนักแปล

ประกาศรับสมัครสอบนักแปล

เรียน ผู้มีสิทธิ์สอบนักแปลชั้น  4 /ผู้สนใจสมัครสอบ

เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย โครงการจัดสอบนักแปลชั้น4 จึงได้เลื่อนจัดสอบเป็นต้นปี 2564 ทั้งนี้ ศูนย์ฯได้หารือกับคณะฯและสคช. (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) แล้ว  หากมีการจัดสอบ จะแจ้งล่วงหน้าค่ะ
โปรดติตตามข้อมูลได้ที่ www.la.mahidol.ac.th/th/ticla
 
ขอแสดงความนับถือ
ผศ. อรสิริ พลเดช
ประธานศูนย์การแปลและการล่าม

ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในนาม องค์กรรับรองสมรรถนะนักแปลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบนักแปลชั้น 4  (อังกฤษเป็นไทย)   โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สอบ

 1. ผู้มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล
 2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 ผู้สมัครทำการทดสอบต้องมีประสบการณ์ด้านการแปลทั่วไปอย่างน้อย 3 ปี หรือผลงานแปลอย่างน้อย 625,000 คำ หรือเท่ากับหนังสือ 5 เล่ม เล่มละ250 หน้า เป็นผลงานแปลก่อนการทำบรรณาธิการ และผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล

ช่องทางการสมัคร 

 1. สมัครด้วยตนเอง ตามที่อยู่ติดต่อข้างล่าง (รอบ 1/2563 ให้ยื่นหลักฐานการสมัครในวันจัดบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวในการสอบนักแปลฯ)
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯจาก la.mahidol.ac.th/th/ticla/test-application และส่งหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามที่อยู่ข้างล่าง

หลักฐานการสมัคร

 1. แบบฟอร์มการสมัครสอบ/ แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องเพื่อการสมัครสอบนักแปล 1 ชุด
 3. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 4. ประวัติการทำงานปัจจุบัน (resume) 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้องเพื่อการสมัครสอบนักแปล  1 ชุด
 6. หลักฐานการศึกษา สำเนาประกาศนียบัตร/ใบปริญญา และ transcript อย่างน้อยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดก็ได้
 7. ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการผ่านการอบรมด้านการแปล รวมแล้วอย่างน้อย 30 ชั่วโมง
 • ในกรณีปริญญาโทหรือสูงกว่า กำหนดให้ผู้ที่กำลังเรียนหรือสำเร็จแล้วแสดงหลักฐานผ่านรายวิชาการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง
 • ไม่นับชั่วโมงอบรมด้านเทคโนโลยี/เครื่องมือช่วยแปล การเข้าฟังเสวนา สัมมนา บรรยายที่จัดโดยภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันต่างๆ
 • ถ้าประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองคอร์สอบรมไม่ระบุจำนวนชั่วโมง ให้ส่งกำหนดการอบรมที่ระบุจำนวนชั่วโมงชัดเจน
 • กรณีไม่มีหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์การแปล ต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การแปลอย่างน้อย 3 ปีและหลักฐานผ่านการอบรมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง หรือ ประสบการณ์การแปลอย่างน้อย 3 ปีและผลงานแปลจำนวนอย่างน้อย 625,000 คำ (เท่ากับหนังสือ 5 เล่ม เล่มละ250 หน้า) เช่น สำเนาหน้าปกหนังสือ/ผลงานแปลหน้าที่ระบุชื่อของผู้สมัครสอบ หากงานแปลเป็นงานที่เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยตัวอย่างงานแปลได้ต้องให้ผู้จ้างเขียนหนังสือรับรองการแปล พร้อมระบุ จำนวนคำที่แปล  หากงานแปลเป็นงานที่แปลหลายคน ให้ส่งหลักฐานเรื่อง/หัวข้อที่มีชื่อผู้แปล หรือหนังสือรับรองการแปลจากผู้ร่วมแปลหรือผู้จ้างพร้อมระบุจำนวนคำที่แปล โดยส่งตัวอย่างงานแปลมา 1-2 หน้าพร้อมต้นฉบับ

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่ 20 มกราคม จนถึง 10 มีนาคม 2563

กำหนดการสอบ

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)

ค่าธรรมเนียมในการสอบ

500 บาท (จ่ายในวันที่เข้าสอบ)

การขยายเวลาในการสอบ

กรณีที่มีผู้สมัครสอบจำนวนน้อยกว่า25 คน จะขยายเวลาในการรับสมัครและ/หรือวันเวลาสอบโดยแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรฯและอีเมลของผู้สมัครสอบ

จำนวนผู้สอบ

รับจำนวน 25 คน ต่อครั้ง  จัดสอบปีละ 2 ครั้ง  กรณีที่มีผู้มีสิทธิ์สอบเกิน 25 คน องค์กรฯจะพิจารณาให้ท่านเข้าสอบในรอบที่ท่านสมัครหรือรอบต่อไปในปีเดียวกัน

กรณีอื่น เช่น การสละสิทธิ์สอบ โปรดศึกษาประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนักแปล

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะได้รับอีเมลแจ้งพร้อมรายละเอียดการชำระค่าสมัครสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ รวมทั้งวันเวลา สถานที่ทำการสอบก่อนการสอบ  เจ้าหน้าที่องค์กรฯจะโทรศัพท์ถึงผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อตรวจสอบว่าได้รับอีเมลแจ้งแล้วและยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบ ถ้าหลักฐานไม่ครบ เจ้าหน้าที่องค์กรฯจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทราบก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อได้เตรียมหลักฐานมายื่นในรอบที่ได้สมัครไว้หรือรักษาสิทธิ์ในรอบต่อไป  

ที่อยู่ติดต่อ

อาคารสิริวิทยา ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999  ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Website:

          https://la.mahidol.ac.th/th/test-application/

ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงานองค์กร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ พลเดช 

ประธานศูนย์การแปลและการล่าม  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (TICLA)  

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณสุภิดา สมานมิตร  

E-mail: cb.ticla2020@gmail.com