คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการบริการจัดสอบ

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการมีบริการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์กำหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อกลุ่มผู้สอบเฉพาะคณะ สถาบันหรือภายในองค์กร เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการยื่นจบการศึกษา ยื่นสมัครงานหรือใช้ในการวัดและประเมินผลทางภาษาได้ตามรอบสอบปกติ โดยการจัดสอบสำหรับกลุ่มผู้สอบเฉพาะนั้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

บริการจัดสอบ MU-ELT เพื่อหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการมีบริการจัดสอบ MU-ELT นอกสถานที่ให้กับองค์กรต่างๆ ตามวันและเวลาที่เหมาะสมเฉพาะหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา บุคลากรหรือบุคคลทั่วไป เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการยื่นจบการศึกษา ยื่นสมัครงานหรือใช้ในการวัดและประเมินผลทางภาษา

โครงการจัดสอบ MU-ELT (Mahidol University English Language Test)

Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 

โครงการบริการจัดสอบ TOEIC

เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
Center for Assessment and Academic Services

คุณฤทัย ชุมเปีย
คุณณัฏฐ์ชญา แห่งหน
คุณปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา

Tel: 02-4414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730 หรือ 064-4382250
Facebook: @MULA.CAAS
Email: mula.caas@gmail.com
Line: @574cnrgk หรือแสกนด้านล่าง