[เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557] โครงการ TIC Forum ครั้งที่ 2/2557 “แปลหนังสือไปทำไม ทำไมต้องแปล”

มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

 

  • สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นการบริการวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างผลงาน
  • ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม
  • สร้างเครือข่ายและความเป็นสากลโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและผู้เรียน ผู้สนใจ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
  • ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านทางภาษาและมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมการแปลเพื่อสังคม

 

โครงการ TIC Forum ครั้งที่ 2 (2/57) จะจัดในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยวิทยากรเป็นนักคิด นักเขียน นักแปลและ บรรณาธิการเจ้าของสำนักพิมพ์ผีเสื้อได้แก่ คุณมกุฏ อรฤดี