[เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557] โครงการ TIC FORUM ครั้งที่ 3/2557 “ล่ามคือใคร…ใครคือล่าม”

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเสวนา ในหัวข้อ “ล่ามคือใคร…ใครคือล่าม” ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการล่ามในประเทศไทย โดย อาจารย์จงจิต อรรถยุกติ นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

งานดังกล่าวเป็นโครงการเสวนาที่ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปะศาสตร์จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่๓ โดยในครั้งนี้มีบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้ง ล่ามอิสระ นักแปล นักเขียนอิสระ สมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไท ข้าราชการรัฐสภา เลขาธิการวุฒิสภา และกระทรวงยุติธรรม ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน โดยการเสวนาดำเนินไปในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

โดยวิทยากร อาจารย์จงจิต อรรถยุกติ ซึ่งนอกจากจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการทำงานล่ามกว่า 10,000 ชั่วโมง ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาได้ทดลองแสดงบทบาทสมมติเป็นล่ามเพื่อให้ได้สัมผัสถึงประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง