โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/ล่าม ประจำปี 2564 หัวข้อ “ถึงคิว MemoQ ”

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/งานล่าม หัวข้อ ถึงคิว MemoQ เมื่อวัน พุธที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักการและการใช้งานโปรแกรมจัดการการแปล MemoQ และสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการทำงานแปลได้ในอนาคต ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโปรแกรมการจัดการแปลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

วิทยากรที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้ในโครงการนี้ได้แก่ คุณทัศนีย์ กีรติรัตน์วัฒนาและคุณปกรณ์ กฤษประจันต์ ผู้คร่ำหวอดในวงการแปลและล่ามมาอย่างยาวนานและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้การเทคโนโลยีการแปลเป็นอย่างดี 

อ่านสรุปเนื้อหาได้ที่ https://www.prettycat.co/post/memoq-mula