โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL

กำหนดการจัดอบรมที่ ศาลายา
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2564
 • กำหนดการอบรม 21 มิถุนายน – 18 สิงหาคม 2564
 • ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์  17:00 – 20:00 น.
 • ระยะเวลาเรียน 42 ชั่วโมง
 • ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
กำหนดการจัดอบรมที่ พญาไท
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2564
 • กำหนดการอบรม 19 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564
 • ระยะเวลาเรียน 42 ชั่วโมง
 • ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ 9:00 – 16:00 น.
 • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: caas.lamu@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730, 1724
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: caas.lamu@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAAS.LAMU

โครงการอื่นๆ

Read All >>
 • โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1

  โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพื้นฐาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีน หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาจีนในระดับต่อ ๆ ไป
  Read More
 • English Grammar for Beginners

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้น (Intensive English Course)

  ปัจจุบันการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี โท และเอก ภาษาอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นภาษาต่างประเทศสำหรับบริบทประเทศไทย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในการศึกษา การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้เพื่อสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและเอก ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีย่อมมีโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าโดยมิต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิเศษ
  Read More
 • การบริการจัดสอบ TOEIC

  เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
  Read More
 • โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

  เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม
  Read More
 • โครงการจัดสอบ MU-ELT (Mahidol University English Language Test)

   Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 
  Read More