ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

ปรัชญา : การศึกษาที่เน้นคุณค่าของความเป็นคน

ปณิธาน : สร้างคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สากล

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : 1. จัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์บูรณาการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม

2. บูรณาการวิจัยทางด้านศิลปศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

3. บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคม

4. เสริมสร้างพลังองค์การเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

เป้าประสงค์

 • 1.1 สร้าง / ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
 • 1.2 ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
 • 1.3 พัฒนาคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สำนักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษากำหนด

กลยุทธ์

 • 1.1.1 ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่มีอยู่เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิม
 • 1.2.1 ยกระดับการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
 • 1.3.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์เพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการ

เป้าประสงค์

 • 2.1 สร้างนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพ
 • 2.2 เพิ่มผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
 • 2.3 เพิ่มเครือข่ายในการทำงานวิจัยทั้งในชุมชนและพันธมิตรทางวิชาการ
 • 2.4 เพิ่มทุนวิจัยจากภายนอก
 • 2.5 มีระบบกลไกสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัย

กลยุทธ์

 • 2.1.1 สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการวิจัย
 • 2.2.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย
 • 2.3.1 ระดมทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก
 • 2.4.1 สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการวิจัย
 • 2.5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและทางวิชาชีพ

เป้าประสงค์

 • 3.1 มีโครงการ/ผลงานการบริการวิชาการที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น
 • 3.2 โครงการบริการวิชาการผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ

กลยุทธ์

 • 3.1.1 ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่า
 • 3.2.1 พัฒนาผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 • 4.1 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
 • 4.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนการ บริหารและการปฏิบัติงาน
 • 4.3 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 • 4.4 มีระบบการบริหารจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ
 • 4.5 มีการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กลยุทธ์

 • 4.1.1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • 4.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อสนับสนุน การบริหารและการปฏิบัติงาน
 • 4.3.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 • 4.4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนพันธกิจ
 • 4.5.1 พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง