ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

Determination

สร้างคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สากล

ปรัชญา

Philosophy

True success is not in the learning but in
its
application to the benefit of mankind

วิสัยทัศน์

Vision

สถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

Mission

– จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นพลเมืองโลก

– ส่งเสริมการทำวิจัยด้านศิลปศาสตร์บูรณาการ

– บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับและสร้างคุณค่าแก่สังคม

– เสริมสร้างพลังองค์การเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

Values

Faculty of Liberal Arts

L : Leadership

A : Altruism

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก

เป้าประสงค์

Goals

1.สร้างและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

Strategic Goals

1.1 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์สาขาต่าง ๆเพื่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์
1.3 เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (MUPSF)
1.4 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.5 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.6 เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างคณะฯ กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์

Strategic Initiatives

1. สร้างและปรับปรุงพัฒนารายวิชาเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานจริง
2. มีโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์วิชาชีพในอนาคต
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6. จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขยายโอกาสการทำวิจัยและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตงานวิจัยแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์

Goals

เป็นคณะที่ผลิตงานวิจัยแบบบูรณาการ สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

Strategic Goals

2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
2.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

Strategic Initiatives

1. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยแบบบูรณาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์
2. พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
3. สนับสนุนทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
4. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตและเผยแพร่งานวิจัย
5. พัฒนาระบบสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
6. สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างผลงานบริการวิชาการให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์แก่สังคม

เป้าประสงค์

Goals

1. พัฒนาการบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
2. พัฒนาการบริการวิชาการที่เพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าให้กับสังคม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

Strategic Goals

3.1 เพื่อได้รับความร่วมมือการบริการวิชาการในระดับชาติ
3.2 เพื่อสร้างผลตอบแทนจากผลงานบริการวิชาการสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
3.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประโยชน์แก่สังคม

กลยุทธ์

Strategic Initiatives

1. สร้างคู่ความร่วมมือให้ได้รับการยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการ
2. ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
4. สร้างงานบริการวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในสังคมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

Goals

การบริหารจัดการระบบและทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

Strategic Goals

4.1 เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนพันธกิจหลักและการบริหารงาน
4.3 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนพันธกิจหลัก
4.4 เพื่อสร้าง Brand MULA ในระดับชาติและนานาชาติ
4.5 เพื่อให้คณะฯ มีความมั่นคง และสร้างความยั่งยืนทางการเงิน
4.6 เพื่อให้คณะฯ เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

กลยุทธ์

Strategic Initiatives

1. สร้างการรับรู้และผลักดันให้มีการดำเนินงานตามระบบธรรมาภิบาล
2. ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพระดับชาติเพื่อสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. สร้างระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางที่มีความเชื่อมโยงระบบการปฏิบัติงาน และเพื่อการตัดสินใจ
4. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ผ่านคู่พันธมิตรด้านยุทธศาสตร์กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ประชาสัมพันธ์ Brand MULA เชิงรุก
7. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างรายได้ และบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
9. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมความยั่งยืนด้านพลังงาน น้ำ และลดปริมาณขยะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save