คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “เขียนขอทุนวิจัยอย่างไรให้…ปัง”

หน่วยจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “เขียนขอทุนวิจัยอย่างไรให้…ปัง” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี และอาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562