คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกี่ยวกับคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาและด้านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้ อันจะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญครบทุกด้าน

และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีโครงการผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งนอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีอยู่แล้ว การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์

Start

พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2552

คณะศิลปศาสตร์ได้รับความเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty of Liberal Arts

พ.ศ.2546

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้มี โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2548

ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มาจัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ในปี พ.ศ. 2548

ปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรจำนวน 7 หลักสูตร
IMG_9161

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ผลงานและรางวัล

สารจากคณบดี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แผนยุทธศาสตร์

แผนผังโครงสร้างการบริหาร

รายงานประจำปี