คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน Determination

สร้างคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สากล

วิสัยทัศน์ Vision

สถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ชั้นนำของประเทศ

ค่านิยม Values Faculty of Liberal Arts

L : Leadership A : Altruism

วัฒนธรรมองค์กร Corporate Culture

Respect for Diversity: เคารพความหลากหลาย

20 Years of Experience

ปรัชญา

Philosophy

True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind

พันธกิจ Mission
  • จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นพลเมืองโลก
  • ส่งเสริมการทำวิจัยด้านศิลปศาสตร์บูรณาการ
  • บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับและสร้างคุณค่าแก่สังคม
  • เสริมสร้างพลังองค์การเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1​

พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขยายโอกาสการทำวิจัยและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตงานวิจัยแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างผลงานบริการวิชาการให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์แก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน