คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้เน้นการอบรมไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ การอ่านด้วยเทคนิคต่างๆ พร้อมชุดคำศัพท์ การฟังทั้งสี่ส่วนพร้อมเทคนิคมากมาย และเน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่า ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC อย่างครบถ้วน

โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียน

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL