คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี
ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย
ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) 🇨🇳
ระดับปริญญาโท
ศศ.ม.สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) (ภาคปกติ-พิเศษ) 🇺🇸
ศศ.ม.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (ภาคปกติ-พิเศษ)
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด.สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 🇺🇸

ข้อมูลด้านการศึกษาที่ควรรู้

บริการการเรียนการสอน

สวัสดิการนักศึกษา

สารสนเทศด้านการศึกษา

การฝึกงาน