คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรจำนวน 7 หลักสูตรคือ

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

           นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และรายวิชาอื่นๆ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ 02-441-4401-8 ต่อ 1102