คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากร

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาและด้านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้ อันจะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญครบทุกด้าน

บุคลากร สายวิชาการ

บุคลากร สายสนับสนุน

งานบริหารและธุรการ
 • หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
 • หน่วยธุรการ
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
 • หน่วยแผนและงบประมาณ
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพ
งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • หน่วยบริการการศึกษา
 • หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยนวัตกรรมและการเรียนรู้
 • หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
งานคลังและพัสดุ
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยพัสดุ
งานวิจัยและวิชาการ
 • หน่วยบริหารงานวิจัย
 • หน่วยบริการวิชาการ
 • หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ (ห้องสมุดและโครงการตำรา)
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์