คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยแหล่งเงินบริจาคที่มีผู้อุทิศให้คณะศิลปศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินอันจะมีผลกระทบต่อการศึกษา และสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมารวมจนสำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดดังประกาศนี้

ทุนคณะศิลปศาสตร์ (ทุนดีเยี่ยม)

ทุนเรียนดีเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีทุกสาขาวิชาในปีการศึกษา   โดยจะจ่ายให้ตามประกาศประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พ.ศ. 2559 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ทุนพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ (เปิดให้ขอตลอดทั้งปี)

ทุนพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นทุนเพื่อให้ในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์และสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยกำหนด มีทุนสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)