คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนการศึกษา

ทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนภูมิพล

สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นทุนพระราชทานที่ได้รับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

 

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุนละ 5,000 – 10,000 บาท

 

ทุนจากดอกผลผู้บริจาค

สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้  ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด

เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็น  เช่น กระเป๋าเงินหาย ผู้ปกครองส่งเงินให้ไม่ทัน และมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน  ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น โดยนักศึกษาสามารถยืมเงินได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท/ครั้งและจะต้องชำระคืน ภายใน 6 เดือน

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา  ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กองทุน คือ

 

  • แบบ กยศ. (http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/studentloan) คือ กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด และค่าครองชีพเป็นรายเดือนรวมปีละ 26,400 บาท

 

  • แบบ กรอ. (https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan-1) คือ กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนระบุไว้

ทุนคณะศิลปศาสตร์ (ทุนดีเยี่ยม)

ทุนเรียนดีเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีทุกสาขาวิชาในปีการศึกษา   โดยจะจ่ายให้ตามประกาศประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พ.ศ. 2559  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ทุนพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ (เปิดให้ขอตลอดทั้งปี)

ทุนพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นทุนเพื่อให้ในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์และสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยกำหนด มีทุนสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)