คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2563
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561
 • Mahidol University Regulations on Diploma and Undergraduate Studies, B.E. 2552 (2009)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกาาปีการศึกษา 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63xxxxx เป็นต้นไป พ.ศ.2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) ในปีการศึกษา 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับมาตรการเยียวยานักศึกษา ภาคการศึกษาต้น (ภาคเรียนที่ 1) ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิตระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 64xxxxx เป็นต้นไป
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษาและการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560
ประกาศคณะศิลปศาสตร์