คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย

ตารางสอน

รายชื่อนักศึกษาวิชาต่าง ๆ ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 
รายชื่อนักศึกษาวิชา ศศภท 100
รายชื่อนักศึกษาในกลุ่มวิชา English Level และ CEFR
รายชื่อนักศึกษาในกลุ่มวิชา Thematic Courses