คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

ที่อยู่

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

อีเมล

lapr@mahidol.ac.th

เบอร์โทร

Phone : +66 2441-4401-8
Fax : +66 2441-4410

งานบริหารและธุรการ

ติดต่อ

คุณศศินันท์ มากงลาด

ต่อ 1745

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ติดต่อเรา

คุณสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง

ต่อ 1739

งานวิจัยและวิชาการ

ติดต่อเรา

คุณประภาศรี ดำสอาด

ต่อ 1724

งานแผนและนโยบาย

ติดต่อเรา

คุณอรกานต์ เปรมเจริญ

ต่อ 1727

งานคลังและพัสดุ

ติดต่อเรา

คุณเดโชพล บุนนาค

ต่อ 1719