คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

ที่อยู่

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

อีเมล

lapr@mahidol.ac.th

เบอร์โทร

+66 2441-4401-8

งานบริหารและธุรการ

ติดต่อ

คุณศศินันท์ มากงลาด

ต่อ 1745

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ติดต่อเรา

คุณสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง

ต่อ 1739

งานวิจัยและวิชาการ

ติดต่อเรา

คุณประภาศรี ดำสอาด

ต่อ 1724

งานแผนและนโยบาย

ติดต่อเรา

คุณอรกานต์ เปรมเจริญ

ต่อ 1727

งานคลังและพัสดุ

ติดต่อเรา

คุณเดโชพล บุนนาค

ต่อ 1719