คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

ที่อยู่

999 อาคารสิริวิทยา ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

อีเมลติดต่อ

lapr@mahidol.ac.th
(E-mail นี้เป็นอีเมลกลางของคณะ รับผิดชอบดูแลโดยเจ้าหน้าที่ PR ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานนำส่งข้อมูลการติดต่อของท่านไปยังผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66 2441-4401-8
โทรสาร : +66 2441-4410

ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์
หรือติดต่อเราผ่านช่องทาง Social Media ได้ที่นี่
งานบริหารและธุรการ

ติดต่อ

คุณศศินันท์ มากงลาด

ต่อ 1745

งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ติดต่อเรา

คุณสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง

ต่อ 1739

งานวิจัยและวิชาการ

ติดต่อเรา

คุณประภาศรี ดำสอาด

ต่อ 1724

งานแผนและนโยบาย

ติดต่อเรา

คุณอรกานต์ เปรมเจริญ

ต่อ 1727

งานคลังและพัสดุ

ติดต่อเรา

คุณเดโชพล บุนนาค

ต่อ 1719