คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและการล่าม

คณะศิลปศาสตร์

บริการของศูนย์

บริการการแปล

ศูนย์การแปลและการล่ามให้บริการงานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เยอรมัน สเปน อิตาลี รัสเซีย อาหรับ ลาติน โปรตุเกส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว พม่า เวียดนาม เขมร มลายู อินโดนีเซีย

บริการการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามให้บริการการล่ามและประสานงานการประชุม ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ อีกทั้งยังมีล่ามติดตามตัว และล่ามต่อเนื่องให้บริการ
(ขณะนี้งดให้บริการล่าม "ชั่วคราว" ขออภัยมา ณ ที่นี้)

บริการสอบนักแปล

กำหนดการเปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ นักแปลระดับ 4 (อังกฤษเป็นไทย) ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปลระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ประจำปี 2567

                            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งสำนักงานศูนย์การแปลและการล่าม มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ ให้บริการการแปลและการล่าม การจัดประชุมเสวนาการแปลและล่ามประจำปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2548 – 2555

                           ตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการทำงานโดยใช้ชื่อ ศูนย์การแปลและการล่าม แห่งคณะศิลปศาสตร์ (Translation and Interpretation Center/ TICLA) มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานภายใต้ส่วนงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมให้คณะฯเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ชั้นนำของประเทศและมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่

                           1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการจัดเสวนา อบรมเกี่ยวกับการแปลและล่าม และให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่างๆ
                           2. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม
                           3. สร้างเครือข่ายและความเป็นสากลกับองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปลและการล่ามในสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
                           4. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแปลและการล่ามอย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการแปลและการล่าม
                           5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและการเผยแพร่ผลงานแปล

                           ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยมีพันธกิจและวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่ก้าวเข้าสู่การทำงานในระดับนานาชาติที่งานแปลและงานล่ามเข้ามามีบทบาทในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น โดยมีนโยบายการทำงานเป็นศูนย์แบบบูรณาการ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางประสานงานการให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่างๆ จัดการอบรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลและการล่าม มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติของคณะฯ ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม สร้างเครือข่ายกับศูนย์การแปลของมหาวิทยาลัยต่างๆ และศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม และผลิตผลงานวิจัยและวิชาการตลอดจนจัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาการแปลและล่ามของคณะฯ 

ศูนย์การแปลและการล่าม

คำถามที่พบบ่อย

A : การนำใบรับรองไปยื่นเพื่อขออย.หรือวีซ่าหรือการขออนุญาตต่างๆเป็นการดำเนินการของผู้จ้างแปล ศูนย์ฯเพียงแต่รับรองคำแปลเท่านั้น 

A : ไม่รับแปลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องจริยธรรม อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯรับแปลส่วนหนึ่งของงานวิจัย เช่น แบบสอบถามหรือแบบทดสอบซึ่งกำหนดให้มีการรับรองการแปล เช่น แบบสอบถามแบบ back translation

A :ตามประกาศจ่ายทั้งหมดหรือ 60% ก่อนทำงาน งานราชการอาจต้องตกลงกันเป็นพิเศษ

A : คิดตามประกาศอัตราค่าแปลต่อหน้า ผู้ส่งงานส่งบทภาพยนตร์ หน้ากระดาษ A4 ขนาด TH Sarabun PSK 16 ระยะห่าง 1.5 หรือ Times New Roman 12 ระยะห่าง 1.5 หากไม่มีบท มี แต่ subtitle จะคิดเพิ่มอีก 5%

A : ศูนย์ฯจัดโครงการอบรมการแปลสองประเภท

1.โครงการอบรมการแปลสัญจร โดยหน่วยงานที่ต้องการสามารถติดต่อมาได้ที่ ticlamu2015@gmail.com หรือ ติดต่อประธานศูนย์ฯโดยตรง

หัวข้อ ที่ศูนย์ฯสามารถจัดอบรม ได้แก่

  • แบบฟอร์มเอกสารราชการเพื่อใช้ในการเดินทางและทำงาน
  • การอบรมการแปลเป็นทีมและเทคนิคการตรวจแก้ไขงานแปล
  • การแปลเบื้องต้น
  • การแปลทางด้าน การแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • การแปลรายงานวิจัย รายงานประจำปี
  • การแปลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

2. โครงการอบรมการแปลประจำปี : เทคนิคการแปลงานเฉพาะทาง

จัดที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

A : ทุกภาษาที่ระบุในหน้าบริการ งานที่เคยรับแปลมากที่สุด คือ 11 ภาษา ในหนึ่งงาน

A : เอกสารแปล ถ้าผู้จ้างจ่ายค่ารับรองคำแปลจะประทับตรามหาวิทยาลัยให้ในหน้าสุดท้ายของเอกสารฉบับแปล และเซ็นรับรองให้ทุกหน้า (ไม่เกิน 20 หน้าหรือตามแต่ตกลงกันแล้วแต่ความยาวของเนื้อหาเอกสาร) หากต้องการใบรับรองคำแปลต่างหากในกรณีเนื้อหาเอกสารมีจำนวนมากโปรดแจ้งและระบุในสัญญาการแปล ศูนย์ฯจะส่งไฟล์ให้ผู้จ้างเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องก่อนส่งเอกสารคำแปลที่รับรองแล้วทาง ems หรือผู้จ้างมารับด้วยตนเองตามแต่ตกลงกัน

A : แล้วแต่เนื้อหาของเอกสาร 

A : ไม่มีค่าเร่งด่วน หากศูนย์ฯ มีผู้แปลที่พร้อมแปลก็สามารถแปลได้ทันทีที่ผู้จ้างโอนเงิน อัตราค่าแปลเป็นไปตามประกาศที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอัตราที่จัดทำเป็นช่วงอัตราซึ่งขึ้นอยู่กับความยากง่ายและเนื้อหา เนื่องจากต้นฉบับในบางงานอาจเป็นรูปแบบอื่นซึ่งต้องนำมาเทียบกับขนาดฟอนท์และ A4 ตามที่กำหนด (ดูตารางอัตราค่าแปล)

ที่อยู่ของศูนย์ฯ

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Translation and Interpretation Center, Faculty of Liberal, Arts, Mahidol University (TICLA)
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Website: https://la.mahidol.ac.th/th/ticla/
Email: ticlamu2015@gmail.com

ติดต่อ

ประธานศูนย์ฯ อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์
Tel: 02-441-4401-8
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ คุณสุภิดา สมานมิตร
Tel: 02-441-4401-8 ext.1733