คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน

Ombundsman Committee

คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เรื่องร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เรื่องร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ออนไลน์

ยื่นข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์โดยคลิกที่ปุ่มหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ชื่นชมร้องเรียนทั่วไป

ยื่นข้อมูลทุจริตออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์โดยคลิกที่ปุ่มหรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

อีเมล

ยื่นข้อร้องเรียน/ทุจริตโดยส่งอีเมลไปที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องชื่นชม/ร้องเรียนทั่วไป และรับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ
patchawan.phu@mahidol.ac.th

ตู้รับฟังความคิดเห็น

ยื่นข้อร้องเรียนผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นที่คณะศิลปศาสตร์จัดไว้

ไปรษณีย์

โดยมีส่งหนังสือถึง “คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ที่อยู่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ติดต่อด้วยตนเอง

ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล