คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติของศูนย์

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์

                               คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งสำนักงานศูนย์การแปลและการล่าม มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ ให้บริการการแปลและการล่าม การจัดประชุมเสวนาการแปลและล่ามประจำปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 – 2555

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการทำงานโดยใช้ชื่อ ศูนย์การแปลและการล่าม แห่งคณะศิลปศาสตร์ (Translation and Interpretation Center/ TICLA) มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานภายใต้ส่วนงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมให้คณะฯเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ชั้นนำของประเทศและมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่

  1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการจัดเสวนา อบรมเกี่ยวกับการแปลและล่าม และให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่าง ๆ
  2. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่าม
  3. สร้างเครือข่ายและความเป็นสากลกับองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปลและการล่ามในสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  4. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแปลและการล่ามอย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการแปลและการล่าม
  5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและการเผยแพร่ผลงานแปล