คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริการวิชาการและบริการสังคม

การบริการวิชาการและศิลปศาสตร์กับสังคม

คณะศิลปศาสตร์ มีเป้าประสงค์ ที่ต้องการผลักดันและพัฒนาการบริการวิชาการ ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  พัฒนาการบริการวิชาการที่เพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าให้กับสังคม

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS)

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษา ทั้งการจัดสอบวัดผลและการจัดหลักสูตรอบรมต่าง ๆ

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)

เปิดให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน

ศูนย์การแปลและการล่าม

ศูนย์กลางประสานงานการให้บริการทางด้านการแปลและการล่ามภาษาต่างๆ จัดการอบรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลและการล่าม

ห้องสมุด

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเป็นศูนย์บริการวิชาการเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล