ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#เปิดรับบทความตลอดทั้งปี
กำหนดเผยแพร่ออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ
🔴ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน)
🔴ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)

👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: mulajournal@gmail.com
Website: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

โครงการอื่นๆ

Read All >>