คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิจัย

การวิจัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยและสร้างผลผลิตในเชิงวิชาการ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัยตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล

คณะศิลปศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

คณะศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านวิจัย งานประชุมวิชาการ และ อื่นๆ

งานประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์

วารสารศิลปศาตร์

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร The Liberal Arts Journal, Mahidol University

โครงการยุทธศาสตร์วิจัย

โครงการ / กิจกรรม ที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิจัย

ทุนวิจัย

ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยของบุคลาการคณะศิลปศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การให้บริการรับทำวิจัย

ข้อมูลการให้บริการรับทำวิจัยที่บุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ได้รับการสนับสนุน

ฐานข้อมูลนักวิจัย

ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์

วิธีการตรวจสอบค่า Quartiles และอันดับ Top 10 และ Top 1 ของวารสาร จาก SJR

วิธีสืบค้นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล Scopus/ SciVal

โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ SDGs

โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ
Sustainable Development Goals (SDGs)

คณะศิลปศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2566 – 2565

ความเชียวชาญด้านการวิจัย

คณะศิลปศาสตร์

ผลงานและรางวัล

คณะศิลปศาสตร์

กิจกรรมวิจัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • งานวิจัยและวิชาการ
  • คุณณัฐธิดา เดชมิตร
  • โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1722