คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลปี2567

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับทุนยุทธศาสตร์วิจัย ประเภททุน Starter จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการ ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2567 รวม 11 เรื่อง

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานประเภท วรรณกรรม ลักษณะ งานนิพนธ์ ชื่อผลงาน “นโยบายของรัฐบาลไทยกับปัญหาเรื่องเชลยศึกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2” ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 10

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP)รุ่นที่ 9

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน ปุษปาพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้ผ่านการรับรองการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) ระดับที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ในระดับที่ 3 นับเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรกลุ่มแรกของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ในระดับที่ 3 นับเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรกลุ่มแรกของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม