คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)

Language Learning Center (LLC) คือ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจและเหมาะสมกับระดับความรู้ด้านภาษาของตนเอง นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาการเรียนรู้ภาษาแบบกลุ่มหรือส่วนบุคคลโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังช่วยนักศึกษากำหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Vision

หน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองด้วยสื่อและบริการระดับสากล

Mission

สร้างโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Motto

ชีวิตติดปีกเมื่อรู้อีกภาษา หรือ Language for life

Objective
  1. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองให้หมู่นักศึกษา ฝึกให้กำหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งเป้าหมาย วางแผนการเรียน และประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
  2. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษานอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาผู้เรียนบางกลุ่มอาจยังต้องการการชี้แนะ การให้กำลังใจในขณะที่ผู้เรียนบางคนสามารถกำหนดทิศทางการเรียน สร้างแรงจูงใจ และประเมินตนเองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับและวัยของผู้เรียน การเรียนรู้ด้วยตนเองถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกคน
Consultation Service

Consultants are lecturer who can help you with topics such as study materials, learning techniques, language skills, and autonomous learning. Consultation is especially recommended to those studying languages on their own or would like to improve their language proficiency Consultation in this language learning center is available. Please contact the staff and book an appointment. *Students can come in a small group for a consulting session.

Play Video
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)

Frequently Asked Questions

A : The LLC is free for Mahidol students, faculty & staff, and public.

A : no, the LLC is closed on weekends and on public holidays.

A : Most items at the LLC, including DVDs, can only be used at the LLC and can’t be taken home.

A : If you want to listen to your own CD or watch your own DVD, please bring your personal laptop – LLC equipment is for LLC resources.

A : No, we don’t have printer for student but we hope to have it soon.

A : Yes, you can ensure that a movie or a computer is available for you when you want to booking it at least three days in advance at the counter, or by contacting LLC staff by phone or email.

A : You can photocopy or scan pages from books. Please tell LLC staff. You may not copy the LLC’s DVD or language software.

A : Snacks and beverages are permitted in this area. Meals or messy, noisy or strong – smelling foods are not permitted. Unattended food or beverages are subject to being disposed of by staff. Clean up any spills right away-if additional assistance is needed, contact LLC staff at any desk. Properly dispose of all food, trash, compostable, and recycling.

A : There is no limit, but please be considerate – the computers are in high demand, so make sure you don’t keep them unnecessarily occupied. If you leave a computer unattended longer than 20 minutes, you’ll be logged out and your belongings removed to allow someone else to take your place. Note that priority is given to students wanting to do language practice.

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
Language Learning Center (LLC)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ : คุณสุรศักดิ์ สุโอสถ
Tel: +66 2441-4401-8 ต่อ 1723
Facebook: https://www.facebook.com/mulallc/
Email: llc.lamahidol@gmail.com