Apply for Admission

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครใหม่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS  แบ่งเป็น  3  รอบ  ดังนี้

รอบ 1  Portfolio      

รอบที่ 2  โควตา  

รอบที่ 4  Admission 

ในระดับบัณฑิตศึกษาจะเปิดการรับสมัคร 3 ช่วงเวลาในทุกปีการศึกษาดังนี้

ภาคต้น รอบ 1   ช่วงเดือน  พฤศจิกายน

ภาคต้น รอบ  2  ช่วงเดือน  มีนาคม

ภาคปลาย         ช่วงเดือน  สิงหาคม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ

MU-ELT Preparation
TOEIC
IELTS
TOEFL ITP

MU-ELT Preparation

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษามหาวิทยาลัยสมทบ เข้าร่วมอบรมโครงการ MU-ELT Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University English Language Test (MU-ELT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

หมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All >>

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารคณะศิลปศาสตร์

จดหมายข่าวคณะศิลปศาสตร์

Courses e-learning

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

Read All >>

LA e-book

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด

ในการเรียนออนไลน์นักศึกษาต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ตรวจสอบชื่อให้ตรงกับใบรายชื่อในวิชาและกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนเรียน

2. เข้ากลุ่มไลน์ หรือ คลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น