Apply for Admission

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครใหม่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS  โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) Portfolio

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ

TOEIC
IELTS
TOEFL ITP

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

หมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All >>

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารคณะศิลปศาสตร์

จดหมายข่าวคณะศิลปศาสตร์

Courses e-learning

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

Read All >>

LA e-book

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด