Apply for Admission

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครใหม่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS  โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) Portfolio

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ

TOEIC
IELTS
TOEFL ITP

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

หมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All >>
 • โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1

  โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพื้นฐาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีน หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาจีนในระดับต่อ ๆ ไป
  Read More
 • English Grammar for Beginners

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้น (Intensive English Course)

  ปัจจุบันการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี โท และเอก ภาษาอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นภาษาต่างประเทศสำหรับบริบทประเทศไทย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในการศึกษา การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้เพื่อสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและเอก ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีย่อมมีโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าโดยมิต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิเศษ
  Read More
 • การบริการจัดสอบ TOEIC

  เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
  Read More
 • โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

  เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม
  Read More
 • โครงการจัดสอบ MU-ELT (Mahidol University English Language Test)

   Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 
  Read More
 • หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป

  โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
  Read More
 • คลินิกรัก(ษา) ภาษาอังกฤษ

  ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา) ภาษาอังกฤษ English Language Clinic (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
  Read More
 • คลินิกรัก(ษา) ภาษาเกาหลี

  ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาเกาหลี (Korean Language Clinic) (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
  Read More
 • คลินิกรัก(ษา)ภาษาญี่ปุ่น

  ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Clinic) เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1

  โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีพื้นฐาน โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับเริ่มต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลี หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาเกาหลีในระดับต่อ ๆ ไป
  Read More
 • โครงการ MU-ELT Preparation

  ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษามหาวิทยาลัยสมทบ เข้าร่วมอบรมโครงการ MU-ELT Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University English Language Test (MU-ELT)
  Read More

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารคณะศิลปศาสตร์

จดหมายข่าวคณะศิลปศาสตร์

Courses e-learning

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

Read All >>

LA e-book

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด