Apply for Admission

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครใหม่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS  โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) Portfolio

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All >>

วารสารคณะศิลปศาสตร์

จดหมายข่าวคณะศิลปศาสตร์

Courses e-learning

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

Read All >>

LA e-book

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด