คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไมต้องศิลปศาสตร์มหิดล

ทำไมต้องศิลปศาสตร์

“รู้รอบ” ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ รู้อย่างกว้างขวาง เน้นการศึกษาวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ทักษะเฉพาะทางด้านภาษาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ศึกษาด้านสังคม วัฒนธรรม ปรัชญาและประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นรากฐานให้มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลกและธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถประยุกต์และพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

“รู้ลึก” ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิชาการด้านศิลปศาสตร์ที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเน้นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงทำให้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต

“รู้กว้าง” ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่จำเป็นและตอบสนองความต้องการในการประกอบวิชาชีพผ่านการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะ H-I-D-E-F เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก

“รู้จักกัน” คณะศิลปศาสตร์ มหิดล เป็นสังคมที่มีความอบอุ่น เป็นกันเอง เน้นทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ จากคณะต่างๆ ต่างสาขาวิชาชีพเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น