คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการการแปล

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์การแปลและการล่ามให้บริการการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเหล่านี้และภาษาเหล่านี้เป็นภาษาไทย เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เยอรมัน สเปน อิตาลี รัสเซีย อาหรับ ลาติน โปรตุเกส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว พม่า เวียดนาม เขมร มลายู อินโดนีเซีย

ผู้ต้องการขอใช้บริการการแปล ติดต่อได้ที่ อีเมล ticlamu2015@gmail.com

หรือ โทรมาที่ 02-441-4401-8 ต่อ 1733 ในวันและเวลาราชการ

ตารางอัตราค่าแปล

 

การแปลภาษา
(จากภาษา…เป็นภาษา…)
อัตราค่าแปล (บาท)
เอกสารทั่วไป เอกสารเฉพาะด้าน เอกสารราชการ
อังกฤษ – ไทย ๕๐๐ – ๑,๒๐๐ ๗๐๐ – ๑,๕๐๐ ๓๐๐ – ๑,๐๐๐
ไทย – อังกฤษ ๖๐๐ – ๑,๒๐๐ ๗๐๐ – ๑,๕๐๐ ๓๐๐ – ๑,๐๐๐
ภาษาต่างประเทศอื่น – ไทย ๖๐๐ – ๑,๒๐๐ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ ๔๐๐ – ๑,๒๐๐
ไทย – ภาษาต่างประเทศอื่น ๗๐๐ – ๑,๕๐๐ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ ๔๐๐ – ๑,๕๐๐
อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศอื่น ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ ๕๐๐ – ๑,๕๐๐
ภาษาต่างประเทศอื่น – อังกฤษ ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ ๕๐๐ – ๑,๕๐๐

ข้อตกลงและสัญญาการแปล

  • ในกรณีที่ทำสัญญาตกลงการแปลและชำระเงินไปแล้ว หากผู้จ้างแปลต้องการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดการรับงานแปล จะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนที่จ่าย จำนวนเงินที่คืนขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการดำเนินการของศูนย์ฯและปริมาณงานที่ผู้แปลได้แปลไปแล้ว ผู้จ้างแปลจะได้รับงานแปลตามปริมาณงานแปลที่แปลไปแล้ว ยกเว้นผู้แปลดำเนินการแปลต้นฉบับเสร็จสิ้นแล้ว ผู้จ้างแปลจะไม่ได้รับเงินคืน นอกจากนั้น ต้นฉบับที่ส่งใหม่จะต้องทำสัญญาฉบับใหม่
  • ในกรณีที่ทำสัญญาตกลงการแปลและชำระเงินไปแล้ว หากผู้จ้างแปลต้องการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับบางส่วน หรือเพิ่มเติมข้อมูลก่อนกำหนดการรับงานแปล จะอยู่ในดุลพินิจของศูนย์ฯในเรื่องค่าใช้จ่ายในการแปลเพิ่มเติมหรือส่วนที่เปลี่ยนแปลง
  • ในกรณีที่ทำสัญญาตกลงการแปลและชำระเงินไปแล้ว และผู้จ้างแปลรับงานไปแล้ว หากผู้จ้างแปลต้องการให้ผู้แปลตรวจทานต้นฉบับที่ผู้จ้างแปลได้นำไปทำรูปเล่ม อาร์ตเวิร์คหรือรูปแบบอื่นใด จะต้องส่งมาให้ศูนย์ฯ ภายใน 7 วันและผู้จ้างแปลจะได้รับงานแปลฉบับตรวจทานภายในวัน เวลาที่ตกลงกับศูนย์ฯ โดยผู้จ้างแปลจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
  • ในกรณีที่ผู้จ้างแปลต้องการให้ศูนย์ฯเรียบเรียงหรือสรุปข้อความในต้นฉบับ งานดังกล่าวไม่นับเป็นงานแปล การรับงานและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานศูนย์ฯ
  • ผู้จ้างแปล ส่งต้นฉบับ ข้อความขนาด ๑ หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ TH Sarabun PSK 16 ระยะบรรทัด 1.5 ถ้าต้นฉบับเป็นแบบอื่น เช่น pdf หรือ jpg ฯลฯ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้แปลและผู้จ้างแปลเป็นกรณีไป
  • ผู้จ้างแปลที่ต้องการให้แปล“เอกสารราชการ” หมายความว่า เอกสารที่ทางราชการทำขึ้นหรือออกให้ เช่น บัตรประจำตัว บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน ปริญญาบัตร ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือข้อความในตราสัญลักษณ์ต้องส่งสำเนาบัตรดังกล่าวด้วยตนเองหรือเป็น pdf file มายัง ticlamu2015@gmail.com สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กรมการกงสุล http://www.consular.go.th/main/th/form/1421 และแปลเองหรือติดต่อสำนักงานเขตซึ่งให้บริการออกเอกสารราชการสองภาษา ผู้จ้างต้องเขียนชื่อ สกุล ภาษาที่ต้องการให้แปล (ถ้ามี)
  • ศูนย์ฯไม่รับแปลเอกสารที่มีการแปลมาแล้ว และต้องการให้ศูนย์ฯรับรองอย่างเดียว

หมายเหตุ: จากตารางอัตราค่าแปล จะยังไม่รวมตามรายการ ดังนี้

  1. ค่าเอกสารรับรองงานแปล 200 บาทต่อหนึ่งงานแปล (มีตราประทับของมหาวิทยาลัย)
  2. ค่าธรรมเนียมการแปลคิดเพิ่ม 10% ของอัตราค่าแปล
  3. ค่าใช้จ่ายอื่นใด เช่น ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าแผ่นซีดี เอกสารประเภทอื่นๆ นอกจากที่ระบุในตารางข้างต้น

ที่อยู่ของศูนย์ฯ

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Translation and Interpretation Center, Faculty of Liberal, Arts, Mahidol University (TICLA)
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Website: www.la.mahidol.ac.th/th/ticla
Email: ticlamu2015@gmail.com

ติดต่อ

ประธานศูนย์ฯ อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์
Tel: 02-441-4401-8
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ คุณสุภิดา สมานมิตร
Tel: 02-441-4401-8 ext.1733