คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มาตรการรับมือ Covid-19

ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะศิลปศาสตร์

เรื่อง
วันที่ประกาศ
การเปิดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม แบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)27 มิถุนายน 2565
การเปิดใช้พื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ และการปฏิบัติงานที่บ้านของคณะศิลปศาสตร์ ตามมาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
(สายพันธุ์โอมิครอน)
3 พฤษภาคม 2565
แนวทางปฏิบัติขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านของคณะศิลปศาสตร์ ตามมาตรการควบคุม
แบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (สายพันธุ์โอมิครอน)
(สายพันธุ์โอมิครอน)
11 มีนาคม 2565
แนวทางปฏิบัติการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านของคณะศิลปศาสตร์ ตามมาตรการควบคุม
แบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
(สายพันธุ์โอมิครอน)
24 กุมภาพันธ์ 2565
การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ 7 กุมภาพันธ์ 2565
แนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์ภายหลังเทศกาลปีใหม่ 13 มกราคม 2565
แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์หลังเทศกาลปีใหม่2 มกราคม 2565
แนวปฏิบัติการเปิดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พย 2564 เป็นต้นไป28 ตุลาคม 2564
การงดใช้พื้นที่คณะศิลปศาสตร์และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน3 กันยายน 2564
การเปิดใช้พื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน31 สิงหาคม 2564
ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3 สิงหาคม 2564
ประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์แพร่ระบาดCOVID-1920 กรกฎาคม 2564
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์19 กรกฎาคม 2564
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์เพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป11 กรกฎาคม 2564
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์เพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน27 มิถุนายน 2564
ขยายเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน23 มิถุนายน 2564
แจ้งการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร 9-13 มิ.ย. 649 มิถุนายน 2564
ให้บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงานยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด4จังหวัดให้WFH31 พฤษภาคม 2564
แนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์ภายหลังเทศกาลปีใหม่ 15 พฤษภาคม 2564
ขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร 1-16 พ.ค. 64 และการปิดพื้นที่คณะศิลปศาสตร์ชั่วคราว1 พฤษภาคม 2564
แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร 19-30 เม.ย. 64 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน16 เมษายน 2564
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร12 เมษายน 2564
ประกาศขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน 4-31 ม.ค. 643 มกราคม 2564
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร23 ธันวาคม 2563