ประวัติความเป็นมา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาและด้านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้ อันจะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญครบทุกด้าน

และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีโครงการผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งนอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีอยู่แล้ว การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์

และเป็นการดำเนินตาม พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีในวาระพระราชทานนาม “มหิดล” และได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม 2512 เล่มที่ 86 ตอนที่ 17 ความว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์จึงให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เพื่อให้มีขอบเขตดำเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เกี่ยวกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในข้อ 3 ที่ว่า

 

 

มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อทำให้ผู้มาเรียนมีความรู้กว้างขวางเห็นเหตุใกล้ไกลและใช้ความคิดที่ได้บังเกิดขึ้นด้วยการเรียนเป็นผลประโยชน์แก่คณะนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียนฝึกฝนวิชชาชีพย์บางชนิดที่ต้องมีพื้นศิลปวิทยาศาสตร์

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการเรียนการสอนแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สอนให้คนมีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ กระทั่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts ทำหน้าที่ “…ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านภาษาและมนุษยศาสตร์สาขาต่างๆ” มา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผู้ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดี

ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างความใฝ่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและในการทำวิจัยในระดับสูงต่อไป ในระยะแรกได้มีการโอนย้ายบุคลากรจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท (ชื่อเดิมในขณะนั้น) และภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดโครงการจัดตั้งฯ รวมทั้งรับบุคลากรเพิ่มเติม จนกระทั่งสามารถเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทยรุ่นแรกได้ ในปีการศึกษา 2547 และได้รับอนุมัติให้โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์มาจัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ในปี 2548

ต่อมาในปี 2552 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนชื่อของส่วนงานจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เป็น “คณะศิลปศาสตร์” และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty of Liberal Arts เพื่อให้ทำหน้าที่ จัดการศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education)1 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้คณะศิลปศาสตร์ “…เป็น Faculty of Liberal Arts อย่างสมบูรณ์”

ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักศึกษาจำนวน 7 หลักสูตรคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน(นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรร่วม Double Degree Program MA (Applied Linguistics) Mahidol University & MA (Japanese Studies) Osaka University นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาอังกฤษระดับ 1-4 และรายวิชาอื่นๆ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ให้บริการวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์ ตลอดจนมีผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

รายนามคณบดีคณะศิลปศาสตร์

พ.ศ.2547-2548

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ/รักษาการคณบดี

พ.ศ.2548-2550

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ

อธิการบดี/รักษาการคณบดี

พ.ศ.2550-2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน

คณบดี

พ.ศ.2554

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ/รักษาการคณบดี

พ.ศ.2554

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา/รักษาการคณบดี

พ.ศ.2555

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/รักษาการคณบดี

พ.ศ.2555-2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

คณบดี

พ.ศ.2559-2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ

คณบดี

พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ

คณบดี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save