คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี บรรจุอยู่ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาสำหรับหลักสูตรไทย จำนวน ๖๗  รายวิชา

รายวิชาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ จำนวน ๑๔ รายวิชา

**อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗