คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี

รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี บรรจุอยู่ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาสำหรับหลักสูตรไทย จำนวน ๖๗  รายวิชา

รายวิชาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ จำนวน ๑๔ รายวิชา

**อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต มคอ.๓  เป็นไปตามรูปแบบ   OBE มคอ.3 มคอ.5
(เกณฑ์การตัดเกรดเป็น O/S/U)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) LATH 100 มคอ.3 (ปี 2561) มคอ.5 (ปี 2561)
LATH 100 Art  of    Using Thai  Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒–๒–๕) LAEN 103 มคอ.3 (เทอม 1/2561) มคอ.5 (เทอม 1/2561)
LAEN 103 English Level  1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒–๒–๕) LAEN 104 มคอ.3 (เทอม 2/2561) มคอ.5 (เทอม 2/2561)
LAEN 104 English Level  2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒–๒–๕) LAEN 105 มคอ.3 (เทอม 1/2561) มคอ.5 (เทอม 1/2561)
LAEN 105 English Level  3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒–๒–๕) LAEN 106 มคอ.3 (เทอม 2/2561) มคอ.5 (เทอม 2/2561)
LAEN 106 English Level  4
ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น รหัสเดิม LAFR 141 ๓ (๓-๐-๖) LAFR 101  
 
LAFR 101 Elementary French
ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน รหัสเดิม LAFR 142 ๓ (๓-๐-๖) LAFR 102  
 
LAFR 102 French for   Everyday Situation
ศศฝศ ๑๕๐ หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส ๓ (๓-๐-๖) LAFR 150 มคอ.3 (เทอม2/2561)  
LAFR 150 Window to France
ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) LAJP 101 มคอ.3 (เทอม2/2561)  
LAJP 101 Elementary Japanese
๑๐ ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) LAJP 102 มคอ.3 (เทอม2/2561)  
LAJP 102 Japanese for Everyday   Situation
๑๑ ศศภจ  ๑๐๑  ภาษาจีนเบื้องต้น รหัสเดิม LACH 171 ๓ (๓-๐-๖) LACH 101 มคอ.3 (เทอม2/2561)  
LACH 101 Elementary Chinese
๑๒ ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน รหัสเดิม LACH 172 ๓ (๓-๐-๖) LACH 102 มคอ.3 (เทอม2/2561) มคอ.5 (เทอม2/2561)
LACH 102 Chinese for Everyday   Situation
๑๓ ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน ๒ (๑-๒-๓) LACH 209  
 
LACH 209 Chinese Calligraphy
๑๔ ศศภอ ๑๓๕ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ รหัสเดิม LAEN 262 ๒ (๒-๐-๔) LAEN 135 มคอ.3(เทอม1/2561) มคอ.5(เทอม1/2561)
LAEN 135 Listening and Speaking   English for Communication มคอ.3(เทอม2/2561) มคอ.5 เทอม2/2561)
๑๕ ศศภอ ๑๓๖ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ รหัสเดิม LAEN 263 ๓ (๓-๐-๖) LAEN 136 มคอ.3(เทอม1/2561)  
LAEN 136 Reading and Writing   English for Communication มคอ.3(เทอม2/2561)
๑๖ ศศภอ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 265 มคอ.3(เทอม1/2561)  
LAEN 265 Critical English   Reading Skills and Strategies
๑๗ ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 266 มคอ.3(เทอม1/2561) มคอ.5(เทอม1/2561)
LAEN 266 English for Health   Science
๑๘ ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LAEN 271 มคอ.3(เทอม1/2561) มคอ.5(เทอม1/2561)
LAEN 271 Writing for Work and   Study
๑๙ ศศภอ ๒๒๒ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล รหัสเดิม LAEN 338 ๒ (๒-๐-๔) LAEN 222 มคอ.3(เทอม /2561)  
LAEN 222 Effective Presentations   in English
๒๐ ศศภอ ๒๒๓ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ รหัสเดิม LAEN 341 ๒ (๒-๐-๔) LAEN 223 มคอ.3(เทอม1/2561) มคอ.5(เทอม1/2561)
LAEN 223 Situational-based Communicative English
๒๑ ศศภอ ๒๗๒ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 272  
 
LAEN 272 English for Medical   Professionals
๒๒ ศศภอ ๒๗๔ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) LAEN 274  
 
LAEN 274 English for Science
๒๓ ศศภอ ๒๗๕ ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาล ๓ (๓-๐-๖) LAEN 275  
 
LAEN 275 English for Nursing
๒๔ ศศศศ ๒๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) LALA 230  
 
LALA 230 Basic Japanese for   Communication
๒๕ ศศภก ๑๐๑ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) LAKO 101 มคอ.3(เทอม 2/2561) มคอ.5(เทอม2/2561)
LAKO 101 Elementary Korean
๒๖ ศศศศ ๑๖๓ การสื่อสารภาษาไทยกับการเป็นผู้ประกอบการ ๓ (๓-๐-๖) LALA 163  
 
LALA 163 Communication in Thai   Language and Entrepreneurship
๒๗ ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงาน ๓ (๓-๐-๖) LAEN 273  
 
LAEN 273 English Translation for   Life and Work
๒๘ ศศศศ ๑๖๔ การท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) LALA 164  
 
LALA 164 Tourism in the Digital   Age
๒๙ ศศศศ ๑๖๕ ศิลปะและวัฒนธรรมการกิน ๒ (๒-๐-๔) LALA 165  
 
LALA 165 Arts and Culture of   Eating
๓๐ ศศศศ ๑๖๖ การเขียนกับการสื่อสารเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) LALA 166  
 
LALA 166 Writing and Academic   Communication
๓๑ ศศศศ ๑๖๗ ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ ๓ (๓-๐-๖) LALA 167  
 
LALA 167 Thai Language Used for   Conflict and Crisis Management
๓๒ ศศศศ ๑๖๘ การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่   ๒๑ ๓ (๓-๐-๖) LALA 168  
 
LALA 168 Insightful   Communication in the 21st Century
๓๓ ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยว ๒ (๒-๐-๔) LALA 169  
 
LALA 169 Thai Language for   Tourist Guides
๓๔ ศศศศ ๑๗๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) LALA 170  
 
LALA 170 Introduction to English   for TOEIC Preparation
๓๕ ศศศศ ๑๗๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) LALA 171  
 
LALA 171 Advanced English for   TOEIC Preparation
๓๖ ศศศศ ๑๗๒ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) LALA 172  
 
LALA 172 Introduction to English   for TOEFL-iBT Preparation
๓๗ ศศศศ ๑๗๓ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) LALA 173  
 
LALA 173 Advanced English for   TOEFL-iBT Preparation
๓๘ ศศศศ ๑๗๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ ๒ (๒-๐-๔) LALA 174  
 
LALA 174 Introduction to English   for IELTS Preparation
๓๙ ศศศศ ๑๗๕ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ ๒ (๒-๐-๔) LALA 175  
 
LALA 175 Advanced English for the IELTS Preparation
๔๐ ศศศศ ๑๗๖ การ์ตูนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LALA 176  

 

LALA 176 Comics Studies
๔๑ ศศศศ ๑๗๗ กีฬาและการละเล่นในฐานะวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) LALA 177  

 

LALA 177 Sports and games as a culture
๔๒ ศศศศ ๑๗๘ พุทธมณฑลศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LALA 178  

 

LALA 178 Phutthamonthon Studies
๔๓ ศศศศ ๑๗๙ อาหารกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) LALA 179  

 

LALA 179 Food and Culture
๔๔ ศศศศ ๑๘๐ ลาตินอเมริกันศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LALA 180  

 

LALA 180 Latin American Studies
๔๕ ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓-๐-๖) LAFE 144  
 
LAFE 144 Critical Thinking and   Analysis
๔๖ ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) LAFE 111  
 
LAFE 111 Man and Arts   Appreciation
๔๗ ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) LAFE 141  
 
LAFE 141 Principles of   Management for Self Development
๔๘ ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) LAFE 146  
 
LAFE 146 Personality Development
๔๙ ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) LAFE 147  
 
LAFE 147 Psychology for Quality   of Life
๕๐ ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะกับชีวิตไทย ๓ (๓-๐-๖) LAFE 154  
 
LAFE 154 Arts and Thai Life
๕๑ ศศศศ ๒๕๘ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรุงธนบุรี ๒ (๒-๐-๔) LALA 258  
 
LALA 258 The Local History   Thonburi
๕๒ ศศศศ ๑๕๒ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ๒ (๒-๐-๔) LALA 152  
 
LALA 152 History and Films
๕๓ ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก ๓ (๓-๐-๖) LALA 274  
 
LALA 274 Philosophy of Love
๕๔ ศศพฐ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) LALA 131  
 
LALA 131 Sufficiency Economy for   Development of Quality of Life
๕๕ ศศพฐ ๑๖๑ ความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ๓ (๓-๐-๖) LALA 161  
 
LALA 161 ASEAN Knowledge for   Entrepreneurship
๕๖ ศศพฐ ๑๖๒ พิพิธภัณฑ์วิจักษณ์ ๓ (๓-๐-๖) LALA 162  
 
LALA 162 Museum Appreciation
๕๗ ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ ๒ (๒-๐-๔) LATH 116  
 
LATH 116 Thai Literary Works and   Films
๕๘ ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) LACH 212  
 
LACH 212 Chinese Studies
๕๙ ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ (๓-๐-๖) LAFE 145  
 
LAFE 145 Self-Learning   Techniques
๖๐ ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) LAEN 434  
 
LAEN 434 Asian Literature
๖๑ ศศพฐ ๑๔๙ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๓ (๓-๐-๖) LAFE 149  
 
LAFE 149 Interpersonal Relationship Development
๖๒ ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดอิเวนต์ขั้นเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) LALA 201  
 
LALA 201 English for Basic Event   Organization
๖๓ ศศศศ ๑๘๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว ๒ (๒-๐-๔) LALA 181  
 
LALA 181 Elementary French for   Tourism
๖๔ ศศศศ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ ๓ (๓-๐-๖) LALA 107  
 
LALA 107 Professional English   for Business Communication
๖๕ ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษสำหรับการทำสำรวจ ๓ (๓-๐-๖) LALA 108  
 
LALA 108 English for Conducting   Surveys
๖๖ ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) LALA 109  
 
LALA 109 English for Digital   Communication Skills
๖๗ ศศศศ ๑๑๑ ญี่ปุ่นศึกษาสำหรับการเตรียมตัวทำงาน ๓ (๓-๐-๖) LALA 111  
 
LALA 111 Japanese Studies for   Work Preparations
๖๘ ศศศศ ๑๑๓ ประวัติศาสตร์ในฐานะเรื่องเล่า ๓ (๓-๐-๖) LALA 113  
 
LALA 113 History as Narrative
๖๙ ศศศศ ๑๑๔ การเมืองในชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) LALA 114  
 
LALA 114 Politics in Daily Life

รายวิชาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต มคอ.๓ เป็นไปตามรูปแบบ OBE มคอ.3 มคอ.5
(เกณฑ์การตัดเกรดเป็น O/S/U)
ศศศศ ๒๘๓ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) LALA 283
LALA 283 Introduction to English for TOEIC Preparation
ศศศศ ๒๘๔ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) LALA 284
LALA 284 Advanced English for TOEIC Preparation
ศศศศ ๒๘๕ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) LALA 285
LALA 285 Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation
ศศศศ ๒๘๖ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) LALA 286
LALA 286 Advanced English for TOEFL-iBT Preparation
ศศศศ ๒๘๗ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ ๒ (๒-๐-๔) LALA 287
LALA 287 Introduction to English for IELTS Preparation
ศศศศ ๒๘๘ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ ๒ (๒-๐-๔) LALA 288
LALA 288 Advanced English for IELTS Preparation
ศศภอ ๑๘๒ ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการทั่วไป รหัสเดิม LAEN 180 ๒ (๒-๐-๔) LAEN 182 มคอ.3(เทอม1/2561)
LAEN 182 English for General Academic Purposes
ศศภอ ๑๘๓ ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการเร่งรัด รหัสเดิม LAEN 181 ๒ (๒-๐-๔) LAEN 183 มคอ.3(เทอม -/2561)
LAEN 183 English for Intensive Academic Purposes
ศศภอ ๒๘๐ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) LAEN 280
LAEN 280 Science Fictions and Society
๑๐ ศศภอ ๒๘๑ วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด ๒ (๒-๐-๔) LAEN 281
LAEN 281 The Science of Speech Sounds
๑๑ ศศภอ ๒๘๒ พหุภาษาและพหุวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) LAEN 282 มคอ.3(เทอม -/2561)
LAEN 282 Multilingualism and Multiculturalism
๑๒ ศศภอ ๓๘๐ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) LAEN 380
LAEN 380 Academic Presentations in English
๑๓ ศศศศ ๒๘๐ ปรัชญาสำหรับชีวิตในปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖) LALA 280
LALA 280 Philosophy for Today’s Life
๑๔ ศศศศ ๑๘๙ ภาษาสเปนเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) LALA 189