คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

เกี่ยวกับศูนย์

คลังความรู้พุทธมณฑล

ความรู้อื่น ๆ

กิจกรรมศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่

พื้นที่ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ

สุนทรียเสวนาจากงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ ๑๕ ตอน "ผ้าดำดำ ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา" และครั้งที่ ๑๖ ตอน "ศาลายา - นครปฐมในวรรณกรรมร่วมสมัย"
กับข้าว กับปลา กับยา

จุลสารออนไลน์ฉบับพิเศษ “กับข้าวกับปลา กับยา” จัดทำขึ้นในโครงการเล่าขานตำนานศาลายาครั้งที่ ๑๔ โดยเป็นการรวมบทความให้ความรู้ที่นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับอาหาร ผักผลไม้ การแพทย์ในบ้านเมืองเรา และสมุนไพรไทย อันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย และความอุดมสมบุรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความรู้ทางด้านการแพทย์ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

สารานุกรมนาพระราชทานริมคลองมหาสวัสดิ์ในรัชกาลที่ ๔

“สารานุกรมนาพระราชทานริมคลองมหาสวัสดิ์ในรัชกาลที่ ๔” หนังสือทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติเจ้านายผู้ถือครองที่นาพระราชมรดกริมคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น และพระราชทานพื้นที่สองฝั่งคลองนี้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์

แม่โพสพสาลี เทวนารีต้นข้าว

"แม่โพสพสาลี เทวนารีต้นข้าว" หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับ “ข้าว” ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไปจากสังคมชาวนาไทยสยามปกรณ์ปริวรรต ปริทรรศน์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง เล่ม ๖

หนังสือ “สยามปกรณ์ปริวรรต ปริทรรศน์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง เล่ม ๖” เพื่อการศึกษา สำรวจ ปริวรรต และจัดพิมพ์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ภายในแบ่งเป็น ๒ ภาค ได้แก่ "ภาค ๑ วรรณคดีท้องถิ่นปริทรรศน์" เป็นการนำเสนอบทความปริทรรศน์ความรู้สำคัญในการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นภาคกลาง จำนวน ๓ บทความ และ "ภาค ๒ วรรณคดีท้องถิ่นปริวรรต" เป็นการนำเสนอวรรณคดีท้องถิ่นภาคกลางจำนวน ๖ เรื่อง โดยนักวิชาการของศูนย์สยามทรรศน์ศึกษาและนักวิชาการรับเชิญ
ใหม่

นครปฐมในกระแสธารของความเปลี่ยนแปลง

“นครปฐมในกระแสธารของความเปลี่ยนแปลง”ศาลายาฉายานิทรรศน์: ภาพเก่าเล่าเรื่องชาวอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

“ศาลายาฉายานิทรรศน์: ภาพเก่าเล่าเรื่องชาวอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ได้รวบรวมภาพถ่ายในอดีตตำบลศาลายา และพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอพุทธมณฑล เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในหลากหลายมิติ หลายหลากมุมมอง ผ่านภาพถ่ายในอดีต โดยแบ่งออกเป็น ๕ หมวด อันได้แก่ ภาพถ่ายบุคคลสำคัญ ภาพถ่ายวิถีชีวิต ภาพถ่ายประเพณี ภาพถ่ายสถานที่ และภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ

วารสารเพลินพุทธมณฑล ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

วารสารเพลินพุทธมณฑล ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2560) ฉบับพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อราษฎรอำเภอพุทธมณฑล
วารสารออกใหม่

เสือหมอน สอนสาน

“เสือหมอน สอนสาน” หนังสือเผยแพร่หัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาของชาวชุมชนสามพราน ลุ่มน้ำนครชัยศรี ซึ่งหนังสือดังกล่าวพัฒนาต่อยอดมาจากการศึกษาในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณากรรมไทยเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทำคู่มือหลักสูตรท้องถิ่นการทำเสื่อเตยและหมอนเตยขึ้น
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

คุณอนัญญา ธรรมเกษร
Tel:
02-4414401-8 ต่อ 1731 
Facebook: ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
Email: lats.lamu@gmail.com