คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับบุคลากร

สำหรับบุคลากร

ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร สารสนเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Things to knows

สิ่งที่ควรรู้

กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร

นโยบายคณะศิลปศาสตร์

Services

การขอรับบริการ

งานการศึกษา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
การสนับสนุนผลงานวิจัย
บริการห้องสมุด
บริการจองห้องประชุม
บริการจองห้องเรียน
บริการจองห้อง Studio
บริการจองรถ
บริการแจ้งซ่อม
ขออนุญาตเข้าอาคารวันหยุด
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ/วิดีโอ
บริการห้องประชุม Online/Streaming
เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรม
Process and Procedure

กระบวนการและขั้นตอนด้านต่าง ๆ

ด้านทรัพยากรบุคคลและนิติการ

ด้านการเงินและการเบิกจ่าย

ด้านการคลังและพัสดุ

การขออนุมัติโครงการ