คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับบุคลากร

สำหรับบุคลากร

ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร สารสนเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Things to know

สิ่งที่ควรรู้

กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ

นโยบายคณะศิลปศาสตร์

Process and Operational Procedures

กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะฯ

การศึกษาและกิจการนักศึกษา

 • หน่วยบริการการศึกษา
 • หน่วยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยนวัตกรรมและการเรียนรู้
 • หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
 • วิจัยและวิชาการ

 • หน่วยบริหารงานวิจัย
 • หน่วยบริการวิชาการ
 • หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ (ห้องสมุดและโครงการตำรา)
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 • คลังและพัสดุ

 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยพัสดุ


 • แผนและพัฒนาคุณภาพ

 • หน่วยแผนและงบประมาณ
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพ


 • บริหารและธุรการ

 • หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
 • หน่วยธุรการ
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ