ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

Contact Us

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
Center for Assessment and Academic Services
Tel. 02-4414401-8 ต่อ 1110,1106,1730 หรือ
064-4382250
Facebook: @CAAS.MULA
e-mail: caas.lamu@gmail.com

Line: @574cnrgk
หรือแสกนด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read All >>
 • โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น (Online)

  โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาเกาหลีพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พยัญชนะ หรือตัวอักษรฮันกึล หน่วยเสียงสระ หลักไวยากรณ์เบื้องต้น และคำศัพท์ รวมไปถึงประโยคพื้นฐานที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อยอดในระดับต่อไป
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น (Online)

  โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาจีนพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือ pinyin หลักไวยากรณ์เบื้องต้น และคำศัพท์ รวมไปถึงบทสนทนาที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อยอดในระดับต่อไป
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
  Read More
 • English Grammar for Beginners

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
  Read More
 • การบริการจัดสอบ TOEIC

  เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
  Read More
 • โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

  เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL
  Read More

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้เน้นการอบรมไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ การอ่านด้วยเทคนิคต่างๆ พร้อมชุดคำศัพท์ การฟังทั้งสี่ส่วนพร้อมเทคนิคมากมาย และเน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่า ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC อย่างครบถ้วน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครสอบ

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป

โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ประเภทนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ(บัตรสีบรอนซ์) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

In-House Training

รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาและจัดอบรมสัมมนาในองค์กรทั้งรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น 1-2 วัน และแบบการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องระยะยาว ภายใต้การควบคุมดูแลโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นด้านคุณภาพและทันสมัย โดยสามารถจะประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง เช่น หลักสูตรด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา การแปลและการล่าม การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การเรียน การสอน การประเมินผล ฯลฯ

 

ผลงานที่ผ่านมา