คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS)

คณะศิลปศาสตร์

บริการของศูนย์

โครงการอบรม TOEIC/ TOEFL/ IELTS

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้เน้นการอบรมเนื้อหาที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เช่น เทคนิคต่างๆ ชุดคำศัพท์ และการทำแบบฝึกหัด วิเคราะห์ข้อสอบเก่า ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอบอย่างครบถ้วน

บริการจัดสอบ MU-ELT/ TOEIC

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการมีบริการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปเพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการยื่นจบการศึกษา ยื่นสมัครงานหรือใช้ในการวัดและประเมินผลทางภาษา โดยมีบริการจัดสอบ Mahidol University English Language Test (MU-ELT) และ TOEIC อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการมีบริการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริงจากหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) หลักสูตรมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ และหลักสูตรการวางแผนการนำเที่ยว

โครงการบริการจัดอบรมภายในองค์กร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลห้บริการเป็นที่ปรึกษาและจัดอบรมสัมมนาในองค์กรทั้งรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น และโครงการอบรมพัฒนาต่อเนื่องระยะยาว ภายใต้การควบคุมดูแลจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพและมีความทันสมัย โดยมีหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะหน่วยงาน เช่น หลักสูตรด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา การแปลและการล่าม การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การเรียน การสอน การประเมินผล อีกทั้งผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และเนื้อหาที่ออกแบบสำหรับแต่ละองค์กรไปใช้งานได้จริง

คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
Center for Assessment and Academic Services

คุณฤทัย ชุมเปีย
คุณณัฏฐ์ชญา แห่งหน
คุณปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา

Tel: 02-4414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730 หรือ 064-4382250
Facebook: @MULA.CAAS
Email: mula.caas@gmail.com
Line: @574cnrgk หรือแสกนด้านล่าง