คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมบริการของศูนย์

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการจัดอบรมภายในองค์กร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการเป็นที่ปรึกษาและจัดอบรมสัมมนาในองค์กรทั้งรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น และโครงการอบรมพัฒนาต่อเนื่องระยะยาว ภายใต้การควบคุมดูแลจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพและมีความทันสมัย โดยมีหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะหน่วยงาน เช่น หลักสูตรด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา การแปลและการล่าม การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การเรียน การสอน การประเมินผล อีกทั้งผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และเนื้อหาที่ออกแบบสำหรับแต่ละองค์กรไปใช้งานได้จริง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
Center for Assessment and Academic Services

คุณฤทัย ชุมเปีย
คุณณัฏฐ์ชญา แห่งหน
คุณปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา

Tel: 02-4414401-8 ต่อ 1110, 1106, 1730 หรือ 064-4382250
Facebook: @MULA.CAAS
Email: mula.caas@gmail.com
Line: @574cnrgk หรือแสกนด้านล่าง