คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริการจัดสอบ TOEIC

การบริการจัดสอบ TOEIC

เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง

โครงการบริการจัดสอบ TOEIC 5/2567
(19 มิถุนายน 2567)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขการสมัครสอบ TOEIC

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

อัตราค่าสมัครสอบ

นักศึกษา บุคลากร
1,300 1,600 1,600
ใบรายงานผลแบบไม่มีรูปถ่าย ใบรายงานผลพร้อมรูปถ่าย ใบรายงานผลแบบไม่มีรูปถ่าย

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสำหรับถ่ายรูป

หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงหน้าห้องสอบ
  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ/ใบขับขี่
  2. บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรพนักงาน/ข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ

หมายเหตุ : คณะจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกอย่าง ผู้สอบไม่ต้องนำมา

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
  1. ผู้สอบทุกท่านต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน
  2. เมื่อเข้าห้องสอบผู้สอบต้องนั่งตามที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น
  3. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ handy drive กุญแจรถ เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
  4. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินมีค่าใด ๆ เข้าห้องสอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบจะแจ้งว่ากระบวนการจัดสอบเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการและข้อปฏิบัติในการจัดสอบ ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้สอบท่านนั้นทำการสอบ และ/หรือไม่ออกผลคะแนนตามแต่กรณี
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/