คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอุปรากรศิลปไทยจีนแห่งประเทศไทย และสถาบันอุปรากรแห่งประเทศจีน ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “งิ้วศิลปะเหนือกาลเวลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการไทยจีน

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประเมิน ITA ของคณะศิลปศาสตร์”

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อเข้าห้องสมุด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2567 หัวข้อ เข้าใจวัยรุ่น: การให้คำปรึกษาและการสื่อสารกับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ LAPR

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LLC Workshop Day เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการประกอบอาชีพ

ดูเพิ่มเติม