คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

admin

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายณัฐพัชร์ ฤทธิรงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจาก Royal Thai Embassy Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้เข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2567 และได้รับทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอุปรากรศิลปไทยจีนแห่งประเทศไทย และสถาบันอุปรากรแห่งประเทศจีน ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “งิ้วศิลปะเหนือกาลเวลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการไทยจีน

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “ผนึกความรู้สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุรัสวดี ดีนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Adults Group และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน “2024 Cultures of China Water Cube Cup Thailand”

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดูเพิ่มเติม