คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ประจำปี พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้ผ่านการรับรองการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF)

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน N33 กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ สาขาวิชาภาษาไทยในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

ดูเพิ่มเติม