คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 “สาขามนุษยศาสตร์”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusiveness)

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ อาจารย์​ประจำหลักสูตร​ศิลปศาสตรบัณ​ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข อาจารย์​ประจำหลักสูตร​ศิลปศาสตรบัณ​ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เทียบตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2565 “สาขาศิลปะและวัฒนธรรม”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) ในโอกาสได้รับการพิจารณาผลงานการสอนจัดอยู่ใน “ระดับดี” ในวาระการเฉลิมฉลอง 20 ปี ของการสถาปนาสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ดูเพิ่มเติม