คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน ปุษปาพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้ผ่านการรับรองการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF) ระดับที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ในระดับที่ 3 นับเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรกลุ่มแรกของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ในระดับที่ 3 นับเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรกลุ่มแรกของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ในระดับที่ 3 นับเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรกลุ่มแรกของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากผลการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 7 จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาไทยศึกษา

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับอนุมัติทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดูเพิ่มเติม