คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

For PR

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม เปิดรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C Program) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 LATR 512 Health, Nature, and Cultural Museums for Tourism

ดูเพิ่มเติม