คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

For PR

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมอุปรากรศิลปไทยจีนแห่งประเทศไทย และสถาบันอุปรากรแห่งประเทศจีน ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “งิ้วศิลปะเหนือกาลเวลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการไทยจีน

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประเมิน ITA ของคณะศิลปศาสตร์”

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อเข้าห้องสมุด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินและตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดูเพิ่มเติม