โครงการจัดสอบ MU-ELT (Mahidol University English Language Test)

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ MU-ELT

 Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 

ผลสอบ MU-ELT

สามารถนำมาแสดงเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถใช้เพื่อบรรจุ เข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ผลสอบ MU-ELT แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ากับระดับต่างๆ ของ “กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 2. นักศึกษาสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

จำนวน  400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ท่านที่ประสงค์รับใบรายงานผลฉบับพิมพ์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนี้

 • ใบรายงานผลฉบับพิมพ์ ค่าธรรมเนียม 30 บาท
 • จัดส่งใบรายงานผลฉบับพิมพ์ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 20 บาท (หากมารับด้วยตนเองที่คณะศิลปศาสตร์ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงหน้าห้องสอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ/ใบขับขี่ 
 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรพนักงาน/ข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ 

หมายเหตุ

 • กรณีที่บัตรทั้ง 2 ใบมีชื่อ-สกุลไม่ตรงกันจะต้องนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • กรณีที่บัตรนักศึกษา/บัตรบุคลากรหาย ขอให้นำหนังสือรับรองฉบับจริงจากทางต้นสังกัดมายื่นแทน
 • กรณีที่ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานการเข้าสอบไม่ครบตามที่กำหนด คณะศิลปศาสตร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบ และจะไม่อนุญาตให้เลื่อนการเข้าสอบเป็นครั้งถัดไป และไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนได้

การประกาศผลสอบ

คณะศิลปศาสตร์จะประกาศผลสอบหลังจากวันสอบ 30 วันทำการ ทั้งนี้จะแจ้งวันรับผลสอบให้ทราบทางระบบลงทะเบียน

กรณีขาดสอบ

ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบทันทีเมื่อไม่แสดงตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที และทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

การจัดสอบพิเศษ

 1. หากท่านมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น นั่งรถเข็น หรือเดินไม่สะดวก ขอความกรุณาส่งใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง) ภายหลังจากลงทะเบียนเข้าสอบแล้วเพื่อการจัดที่นั่งสอบ
 2. หากท่านมีความผิดปกติทางสายตา การได้ยิน และความบกพร่องในการอ่าน ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้ท่านเป็นกรณีพิเศษได้ ต้องขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้

กรณียกเลิกการสอบ/คืนเงินค่าสมัคร

 1. เมื่อท่านลงทะเบียนสอบแล้ว ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ
 2. คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ทางคณะศิลปศาสตร์ประกาศยกเลิกหรือเลื่อนการสอบในครั้งนั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0-24414401-8 ต่อ 1106,1730,1110,1724

หรือ โทร. 06-4438-2250

โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: lamu.caas@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS 

Line: @574cnrgk หรือ

โครงการอื่นๆ

Read All >>