คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 2/2567 (Onsite) 
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2567
 • ระยะเวลาการอบรม    11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2567
 • ระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง
 • ทุกวันเสาร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
 • การอบรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 15 คน/รุ่น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2567 (Online) 
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2567
 • ระยะเวลาการอบรม     1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2567
 • ระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง
 • ทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี  เวลา 18:00 – 20:00 น.
 • การอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings / Zoom Meetings
 • ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 12 คน/รุ่น
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/